• Szanowni Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie 

      29.04.2021

       

      Zgodnie z terminami wprowadzania łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19,

      klasy I-III od 04.05.2021r. wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne.

      Dzień 06.05.2021 r. dla uczniów klas IV-VIII SPS oraz I-II LO jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

      Klasy IV – VIII SPS oraz I-II LO pozostają na nauczaniu zdalnym do 15.05.2021. Od 17 maja planowane jest uruchomienie nauczania hybrydowego w tych klasach.

      Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

      Od 31 maja planowany jest powrót stacjonarnego nauczania we wszystkich klasach.

      Uczniowie klas I-III zgłaszają się do szkoły zgodnie z planem lekcji.

      Mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz obiadów w stołówce szkolnej. Zgodnie z uprzednimi zgłoszeniami.

      Będzie kontynuowana opieka nad uczniami klas IV-VIII, którzy korzystali z nauczania zdalnego na terenie szkoły.

      Bardzo proszę o zwrot komputerów i laptopów wypożyczonych ze szkoły na czas zdalnego nauczania. (zgodnie z terminami powrotu do szkoły ze zdalnego nauczania np. klasy 0-III we wtorek 4 maja 2021 r.).

      Przypominam, że wszystkie zasady bezpiecznego pobytu dzieci w szkole pozostają bez zmian.

       

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      Dorota Karpińska

     • ABSOLWENT W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 2021

      26.04.2021
      1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  
       Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej zgłaszamy się od 8:15 do 8.30. Absolwenci klasy III S wchodzą wejściem od strony hali sportowej, natomiast klasy III L wejściem bocznym od strony parkingu.
      2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
      5. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
      6. Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych, w toaletach, na korytarzach.  
      7. Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również w rękawiczki.   
      8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      9. Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.  
      10. Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny.
      11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      12. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), z czarnym długopisem. (szkoła nie może zapewnić długopisów, kalkulatorów, linijek, lup ze względów bezpieczeństwa). Materiały pomocnicze wymienione w komunikacie dyrektora CKE: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, wybrane wzory matematyczne oraz  wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła ( będą one przygotowane z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      13. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  
      14. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      15. Zdający będą korzystać z szatni, w których będą powieszone przezroczyste torebki na rzeczy osobiste. Klasa III S- szatnia dziewcząt, klasa III Li szatnia chłopców. Szatnia będzie otwierana i zamykana przez pracownika szkoły tylko na czas pozostawienia tam rzeczy osobistych zdających. Po pozostawieniu tam swoich rzeczy należy udać się  pod drzwi od strony właściwej dla danej klasy i oczekiwać wpuszczenia do sali zachowując właściwe odstępy.
      16. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów (w tym zegarków z dostępem do sieci internetowej).  
      17. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę (do 1l) wody. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.  
      18. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły .Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonych miejscach.
      19. Zdający ma obowiązek: zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.  
      20. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
      21. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły i podpisanie stosownego protokołu lub o pozostanie w sali podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  
      22. Egzamin zdającego z danego przedmiotu części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:  
       1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego,  
       2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów,
       3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  
      23. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.  
      24. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.  

      PO EGZAMINIE MATURALNYM:     

      1. Prośba do zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
      2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.  
      3. Data ogłoszenia wyników będzie podana na stronie CKE i OKE- do 5 lipca 2021 r.. Odbiór świadectw maturalnych, nastąpi w dzień ogłoszenia, po godz. 10.00 w szkole.
      4. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów (procedura OKE).

       

      POWODZENIA

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku Dorota Karpińska

     • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POETĄ „Wirtualna szkoła, ale czat/czad!” MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI KLAS IV- VIII

      28.04.2021

       

        I    Organizator:  Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15

       II    Cele konkursu:

      Pobudzenie wrażliwości poetyckie; łowienie talentów; promocja dobrej twórczości;

      literacka przygoda dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów; pobudzanie aktywności

      twórczej w dziedzinie literatury; konfrontacje twórczości literackiej dzieci; promocja

      utalentowanych młodych literatów.   

      III   Zasady uczestnictwa

      1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej.

      2. Uczestnicy nadsyłają wiersz (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd niepublikowany.

      3. Prace należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

      4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

      5. Umieszczony pod tekstem podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.

      6. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 8.06.2021 r.

      7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych tekstów.

      8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.

      9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.

      10. Teksty nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      IV  Kontakt

      Osoby do kontaktu w przypadku pytań i nadsyłania prac: Jolanta Rynkowska, e-mail: jolarynka12@wp.pl, Hanna Tyszko, e-mail: annatyszko@wp.pl

       

      Serdecznie zapraszamy!

                                                                                               Organizatorzy:

                                                                                        Jolanta Rynkowska, Hanna Tyszko

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

      27.04.2021

      W kwietniu uczniowie naszej szkoły obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym w 192 krajach. Światowy Dzień Ziemi ma uświadamiać obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jego nadrzędnym celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi  i powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie na zajęciach online wykonali plakaty oraz prezentacje multimedialne promujące DZIEŃ ZIEMI. Zapraszam do obejrzenia prac uczniów.

      Marta Małkowska

     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „BEZPIECZNI W SIECI”

      27.04.2021

      Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w Międzypowiatowym konkursie informatycznym „BEZPIECZNI W SIECI” na projekt plakatu w programie graficznym przyznał Patrycji Pieśnikowskiej, uczennicy klasy VIId zaszczytne I miejsce.

      Konkurs był realizowany w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem konkursu była edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy. Wszystkie prace naszych uczniów biorące udział w tym konkursie były na niezwykle wysokim poziomie.

      Patrycji Pieśnikowskiej w imieniu dyrekcji szkoły gratuluję zdobycia tak wysokiego miejsca.

      Opiekun: Marta Małkowska – nauczyciel techniki i informatyki

     • Diecezjalny konkurs plastyczny

      18.04.2021

      1.Organizator konkursu

      Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej,

      Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

      Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

      2. Patronat honorowy: J. E. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur

      3. Cele konkursu:

      -przybliżenie treści Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”;

      -upamiętnienie 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Świętego;

      -pogłębienie wiedzy na temat św. Józefa;

      -inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Józefa;

      -kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Józef;

      - pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo „tata” ;

      - to powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny - Ojca, w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;

      -wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;

      -rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych;

      -kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;

      4. ZASADY UCZESTNICTWA:

      - jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie;

      - forma prezentacji: prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane płaskie, w tym kolaż;

      - format prac: A4, A3

      -prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane:

      -Imię i nazwisko autora,-wiek autora,-tytuł/temat pracy,

      -imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana-nazwa i adres placówki wraz z telefonem kontaktowymi adresem poczty elektronicznej,

      5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

      1. 0 – II – format A4

      2. III – V –format A4

      3. VI – VIII – format A3

      5. Kryteria oceny

      - zgodność pracy z tematem i treścią listu „Patris corde”;

      - ogólny wyraz artystyczny:

      - estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość

      6. Nadsyłanie prac

      1. Termin nadsyłania prac: do 20 maja 2021 roku.

      2. Opis prac: Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy również podać nr kontaktowy. Do każdej pracy powinna być dołączona uzupełniona karta uczestnika a także wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

      3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

      4. Prace wraz z opisem należy nadesłać na adres: Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

      Pl. Katedralny 1, 19-300 EŁK

      tel. 87-621-68-06

      w ważnych sprawach: 600-768-253

      e-mail: wk@diecezja.elk.pl, wkotarski@o2.pl

      Telefon kontaktowy do organizatorów konkursu:

      Osoby odpowiedzialne:

      Agnieszka Jolanta Opaluch 504134439 - doradca metodyczny MODN

      Marta Rózio 501622273 – nauczyciel konsultant W – MODN Olsztyn filia Olecko

      Rozstrzygnięcie konkursu: 8 czerwca 2021 roku. O formie wręczania nagród, dacie oraz godzinie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

      7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który nabywa do nich praw autorskich.

      Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego dotyczy danych

      3umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, państwo) oraz w celu sprawozdawczości. Przesłanie pracy do organizatorów wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z dobrowolnością podania danych oraz wiedzą o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądaniaInformacja o diecezjalnym konkursie plastycznym dla klas 0-VIII SP  „Mój tata jest jak św. Józef ponieważ…– przybliżenie postaci św. Józefa” na podstawie treści Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”. 

     • Klub kumpli

      14.04.2021

      Klasa 4b wzięła udział w realizacji projektu Cartoon NetworkBądź kumplem! Nie dokuczaj!”, którego ambasadorem w tej edycji jest Kamil Stoch, mistrz olimpijski w skokach narciarskich. Uczniowie zastanawiali się czym jest życzliwość i w jaki sposób najlepiej okazać ją innym. Obejrzeli też film z Kamilem Stochem, który wyjaśnił, dlaczego dokuczanie jest złe i co można zrobić by mu przeciwdziałać. Dzięki udziałowi w akcji, klasa 4b otrzymała certyfikat Klubu Kumpli.

      Joanna Butwiłowska

     • Regulamin szkolnego konkursu historycznego „Moja Ulica”

      14.04.2021

      1. Organizatorzy: Jolanta Ratuszny, Elżbieta B. Kalinowska

      2. Cele konkursu:

      • Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Małej Ojczyzny;
      • Kształtowanie postaw regionalnego patriotyzmu;
      • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach;
      • Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości rodziny i regionu;
      • Podkreślenie roli więzi społecznych i relacji międzyludzkich „ Nikt nie jest samotną wyspą”.

      3. Adresaci: uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej.

      4. Zakres tematyczny:

      • Historia regionalna:
      • Moja miejscowość, moja dzielnica, moja ulica, mój dom;
      • Relacje międzyludzkie:
      • Moje miejsce w najbliższym otoczeniu;
      • Relacje rodzinne, sąsiedzkie, rówieśnicze;
      • Atmosfera na mojej ulicy, ciekawi ludzie, interesujące wydarzenia na mojej ulicy;
      • Co lubisz, a co byś zmienił na swojej ulicy.

       5. Formy pracy:

      • Film;
      • Prezentacja multimedialna;
      • Album;
      • Plakat;
      • Wywiad ze znaną/ciekawą osobą z Twojej ulicy.

      6. Terminarz:

      • Termin nadsyłania prac:  do 14 maja 2021r. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku, ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk.
      • Ogłoszenie wyników konkursu: 20 maja 2021r.
      • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

       

      Zapraszamy serdecznie

     • Życie codzienne w PRL

      13.04.2021

      Nowa galeria Życie codzienne w PRL została dodana do albumu fotograficznego

      Dlaczego orzeł w godle nie miał korony? Na czym polegała propaganda? Jakie stroje i fryzury były modne? Na te i wiele innych pytań związanych z życiem w czasach PRL uzyskali odpowiedzi uczniowie klasy 7a Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6, którzy 13 kwietnia 2021 roku gościli na lekcji wychowawczej pana Jacka Rutkowskiego, historyka, nauczyciela - konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku. Zaprezentowane przez gościa różnorodne zdjęcia z czasów PRL dotyczyły nie tylko pierwszomajowych pochodów czy kolejek przed sklepem mięsnym, ukazały także popularne bajki, których bohaterów, jak się okazało, współczesna młodzież doskonale zna.

      Organizator spotkania: Teresa G. Gorajewska

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15
    • Godziny pracy szkoły 7-20
    • NIP: 8481553112
    • REGON: 790371285
    • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 8300