• W skład kierownictwa szkoły wchodzą:

    • dyrektor szkoły i jego zastępcy
    • kierownik ds.-gospodarczy
    • główny księgowy

     

    87 7326371 dyrektor mgr Dorota Karpińska

    1. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły w rozumieniu Kodeksu Pracy.
    2. Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w szkole poprzez swoich pracowników realizuje zadania:
     1. kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,
     2. zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną przyjmując skargi i wnioski
     3. zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania,
     4. zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,
     5. organizuje i przygotowuje posiedzenia Rad Pedagogicznych,
     6. kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy szkoły,
     7. ustala zakresy czynności dla pracowników nie będących nauczycielami,
     8. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,
     9. ustala regulamin pracy szkoły,
     10. egzekwuje od pracowników szkoły realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły,
     11. organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu,
     12. decyduje oprzyjęciu do szkoły poza rekrutacją,
     13. opracowuje procedury organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych

     

    87 7326372 - zastępca dyrektora mgr Joanna Kupidłowska

    1. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej (zastępca dyrektora):
     1. hospituje i kontroluje pracę nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z planami hospitacji i regulaminem kontroli wewnętrznej
     2. zapewnia warunki do realizacji programów nauczania i wychowania,
       • nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów,
       • realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania,
       • poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań,
       • poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia,
       • stosowania właściwych metod nauczania,organizacja procesu dydaktycznegoi  przedmiotowe systemy oceniania,
       • opieka nad powierzonymi mu organizacjami na terenie szkoły,
       • opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach i wycieczkach itp.
       • udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych,
       •  udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne i władze szkolne,
       • odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt powierzony jego opiece,
       • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie tych metod uczniom i nadzór nad ich przestrzeganiem,
       • czuwanie nad frekwencją uczniów,
       • systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

     

    87 7326379 - zastępca dyrektora ds. sportu mgr Katarzyna Cholewińska

                  1.  Opracowywanie kalendarza organizacji imprez sportowych szkoły

                  2. Odpowiedzialność za organizację kursów, szkoleń i zawodów sportowych

                  3. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie opieki lekarskiej dla potrzeb uczniów- sportowców szkoły

                  4  Współpraca z klubami i organizacjami sportowymi, zabezpieczenie sędziów, reklamy, sprzętu, porządku i opieki

                     lekarskiej na imprezach sportowych i rekreacyjnych.

                  5.  dopasażenie w niezbędny sprzęt do organizacji edukacji sportowej i imprez, prowadzenie sprawozdań w zakresie 

                       fizycznej. sportu.

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15

    19-300 Ełk
    Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3301