•    Już

    •   zamówienie publiczne zakończono

    • Status - zakończono zamówienie publiczne

    •                                                                                                                                                   Ełk, dnia 21.12.2022

      

     Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku informuje o wyborze  oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2023 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku” zamówienia publiczne w trybie podstawowym nr 350.21.2022

           

     Protokół  z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę biomasy– paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.21.2022

      

     Nazwa i adres Zamawiającego

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU

     19 - 300  EŁK   ul. SUWALSKA 15

         tel. (87) 732-63-70            

     www.zss.elk.edu.pl   e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

     Nazwa zamówienia

     „Dostawę  biomasy – paliwa stałego w postaci peletu drzewnego do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2023 roku  ”

     Opis przedmiotu zamówienia

     Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 100 ton w całym roku 2023 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa) do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół  Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w  roku 2023. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i wyładunku do kotłowni Zamawiającego.

     1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
     1. pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,  
     2. jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą   <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
     3. surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej
     4. klasy jakości: AI
     5. max .ilość popiołu 0,5%
     6. wartość opałowa od Q17,5 MJ/kg lub więcej 18  MJ/kg

     Cześć 1

     Dostawa  PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 100 ton w całym roku 2023

     Ilość ofert złożonych

     w postępowaniu

      

     1. Węglopasz Sp. zoo 60-648 Poznań ul. Piątkowska / 2755,20  /     

     2. MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 2485,00/

     3. BIO-MAX– Karolina Lato 19-335 Prostki ul. Krótka 20  - /2939,70 /

     Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana

      MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25

     Oferta otrzymała pkt. 100 pkt.

      

     Zaoferowana cena

     ( brutto)

      cena za 1T / 2485,00

     Uzasadnienie wyboru

     Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
     cenową.  Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100

      

      

      

         Ełk, dnia. 21.12.2022r                                                                      Zatwierdzam :     

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

                                                                                                         Dyrektor  Zespołu Szkół

                                                                                                                  Sportowych w Ełku

     .....................................................................................................................................................................................................

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.6.2022

     Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 25.08.2022 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS. 350.6.2022.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na Zakup i dostawa długopisów 3D oraz materiałów dydaktycznych w postaci filamentów  do  tych długopisów w ramach programu Laboratoria Przyszłości  

     Ełk, dnia 25.08.2022 r.

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

      

     w celu udzielenia zamówienia na: dostawa - Zakup i dostawa długopisów 3D oraz materiałów dydaktycznych w postaci filamentów  do  tych długopisów w ramach programu Laboratoria Przyszłości przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 16.08.2022 roku zaproszono  Wykonawców poprzez: rozesłanie i umieszczenie na stronie Zamawiającego i BiP zapytania ofertowego z formularzem oferty skierowane do  wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 25.08. 2022 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto za komplet

     Cena brutto

     1.

     educarium sp. z o.o.

     ul. Grunwaldzka 207
     85-451 Bydgoszcz

     5519,00

     7 167,00

     2.

     Moje Bambino Sp. z o.o.

     ul. Graniczna 46   93-428 Łódź

     3068, 00

            3 774,00

     3.

     INTERDESK Rafał SŁOWIK

      ul. Staszica 2 42-500 Będzin

     3925,67

     4828,58

     4.

     Seb-comp Sebastian Mazurek

     ul. Kościelna 15a 07 -106 Miedzna

     1788,62

     2200,00

      

      

      

      

      

          Wybrano ofertę, spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone

     w zapytaniu ofertowym tj. ofertę nr 2 nazwa wykonawcy-

      Moje Bambino Sp. z o.o.     ul. Graniczna 46   93-428 Łódź

     1. Cena za komplet  brutto 3774,00  zł

     (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote)

     3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego. Na tym protokół zakończono

     i po odczytaniu podpisano.

      

     Ełk , dnia 25.08.2022 roku                                                                                                                                                                    

      

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek   - Emilia Pawlik            3. członek   - Jadwiga Tfelska                     

     .................................................................................................................................................................................................................................                  

     Ełk, dnia 26.05.2022 r.

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.5.2022

     Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 26.05.2022 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS. 350.5.2022.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę pomocy przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa pomocy przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.5.2022 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 12.05.2022 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     W terminie składania ofert tj. do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 10:00 wpłynęło cztery oferty :

     Lp

     Nazwa oferenta

     Cena netto

     Cena brutto

     1.

     J T MEBEL  83-300 Kartuzy ul. Gdańska 45

     22 222,00

     27333,06

     2.

     EDUCARIUM 85-451 Bydgoszcz ul.Grunwaldzka 207

     18 158,94

     22 335,00

     3.

     Moje Bambino 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     18 089,17

     22 249,68

     4.

     FH PIĄTKA Teresa Bajor 39-300 Mielec ul. Pułaskiego 2a

     21 131,71

     25 992,00

      

     Wybrano ofertę , która spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.

     ofertę nr 3 nazwa wykonawcy-  Moje Bambino Sp. z o.o. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     Cena netto 18 089,17 zł, cena brutto 22 249,68  zł

     (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć  złotych 68/100 )

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

      Ełk , dnia 26.05.2022 roku                                                                                                             

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek              Emilia Pawlik                                                                                                                                                  3. członek             Jagoda Tafelska

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

                                                                                                                                                                       Zatwierdzam :

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                     Dorota Karpińska

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Ełk, dnia 22.12.2021 r.

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.4.2021

           Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 22.12.2021 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS.350.4.2021.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

      

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.4.2021 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 15.12.2021 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 22 grudnia 2021 roku do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta:

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto

     Cena brutto

     1.

     Moje Bambino Sp. z o.o.

     93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     81419,54

     96276,80

      

             Wybrano ofertę , która spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.

     ofertę nr 1 nazwa wykonawcy-  Moje Bambino Sp. z o.o. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     1. Cena netto 81 419,54 zł, cena brutto 96 276,80  zł

     (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 80/100 )

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

     Ełk , dnia 22.12.2021 roku                                                                                                             

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek               Emilia Pawlik                                                                                  

     3.członek             Jagoda Tafelska

      

      

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

                                                                                                                                                    Zatwierdzam :

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                     Dorota Karpińska

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                  

     Ełk, dnia 21.12.2021 r.

      

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.3.2021

           Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 21.12.2021 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS.350.3.2021.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

      

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

      

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.3.2021 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 13.12.2021 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 21 grudnia 2021 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto

     Cena brutto

     1.

     TEMATIK EŁK Sp. z o.o.

     19-300 Ełk ul. Wawelska 22H

     12537, 00

     15420,51

     2.

     MASZKOMP ROBERT MASZKOWSKI

     19-300 Ełk ul. Mickiewicza 42 / lokal 9

      

     11869,92

     14 600,00

      

          Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj. ofertę nr 2 nazwa wykonawcy-  MASZKOMP ROBERT MASZKOWSKI     19-300 Ełk ul. Mickiewicza 42 / lokal 9

     1. Cena netto 11869,92 zł, cena brutto 14 600,00 zł

     (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych)

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

     Ełk , dnia 21.12.2021 roku                                                                                                                                                              

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek               Emilia Pawlik

     3.członek        Jagoda Tafelska

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

      

                                                                                                                            Zatwierdzam :

                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                    Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                                  Dorota Karpińska

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      

      

     Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku  -

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

      

      

     Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku informuje o wyborze  oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2022 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku”

      

     Protokół  z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę biomasy– paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.20.2021

      

     Nazwa i adres Zamawiającego

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU

     19 - 300  EŁK   ul. SUWALSKA 15

         tel. (87) 732-63-70            

     www.zss.elk.edu.pl   e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

     Nazwa zamówienia

     „Dostawę  biomasy – paliwa stałego w postaci peletu drzewnego do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2022 roku  ”

     Opis przedmiotu zamówienia

     Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 100 ton w całym roku 2022 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa) do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół  Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w  roku 2022. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i wyładunku do kotłowni Zamawiającego.

      

     1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
     1. pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,  
     2. jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą   <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
     3. surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej
     4. klasy jakości: AI
     5. max .ilość popiołu 0,5%
     6. wartość opałowa od Q17,5 MJ/kg lub więcej 18  MJ/kg

      

     Cześć 1

     Dostawa  PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 100 ton w całym roku 2022

     Ilość ofert złożonych

     w postępowaniu

     1. MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 1350,00/

     2. Bioopał Agata Lenczewska Rogówek 12D 16-070 Choroszcz 3 / 1094,00/  - 92 % siła oferty

      

     Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana

      MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 1350,00/ otrzymał pkt. 100 pkt.%

      

     Zaoferowana cena

     ( brutto)

      1350 ,00 cena za 1T / 7 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru

     Wybrana oferta przedstawiała  najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, oraz preferowany sposobu dostawy. Jakość, wartość opałowa oraz pozostałości po spaleniu, zostały sprawdzone w naszych kotłach i najlepiej odpowiada naszym wymaganiom. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 %

      

      

      

         Ełk, dnia. 21.12.2021r                                                                      Zatwierdzam :     

                                                                                                                       Dyrektor 

                                                                                                       Zespołu Szkół Sportowych

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 4351