•    Już

    •   zamówienie publiczne zakończono

    • Status - zakończono                        

    • Ełk, dnia 29.12.2023

          

       Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje, o zakończeniu przetargu w formie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP poniżej kwot o których mowa   w art. 2 ust.1 pkt. 1 PZP  (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm) na wykonanie zamówienia pod nazwą

     Zapytanie ofertowe 1/2024 "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w roku 2024”

     Ełk, 19 stycznia 2024

     Protokół wyboru do zapytania ofertowego Nr 1/2024

     Zamawiający:

     Zespół Szkół Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     Komisja oceniająca w obecności:

     1. Jadwiga Tafelska - przewodnicząca,
     2. Andrzej Kozłowski - sekretarz,
     3. Małgorzata Surażyńska - członek,
     4. Halina Modzelewska - członek,

     Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego 1/2024
     Dotyczącego wyboru dostawcy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół
     Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15

     1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 1/2024 zostało upublicznione 29 grudnia 2023 na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej zamawiającego

     https://zss. bip. elk. pl/zamowienia-publiczne

     • w dniu 29 grudnia 2023 opublikowano treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla oferentów w siedzibie zamawiającego, w miejscu ogólnodostępnym dla oferentów (strona internetowa szkoły https://www.zss.elk.pI/a/zamowienia-publiczne-2)
     1. Termin składania ofert

     Termin składania ofert rozpoczął się w z dniem ogłoszenia do 18 stycznia 2024 do godziny 14:00

     1. Forma składania ofert

     Zamawiający przewidział następujące sposoby składania ofert:

     • osobiście w siedzibie zamawiającego,

     listownie na adres zamawiającego, drogą elektroniczną (e-mail).

     4. Wykaz złożonych ofert

     Lp-

     Nazwa oferenta

     Data wpłynięcia

     Sposób złożenia

     1

     IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     12 stycznia, godz. 11:40

     osobiście

     2

     Sklep m. „U chudego” S.CHudzińska

     10 stycznia, godz. 12:35

     osobiście

     3

     S.O.T .Przem. Mleczarskiego B-stok

     15 stycznia, godz. 7:30

     osobiście

     4

     „ALWA”H.0.W.i ART. SPOŻ.

     17 stycznia, godz. 8:00

     osobiście

     5

     Sklep mięsny „JOGI”

     17 stycznia, godz. 8:30

     osobiście

     6

     P.P.H-U.Cezary Babik

     17 stycznia, godz. 8:00

     osobiście

      

     Każdy z oferentów złożył ofertę częściową. Oferty przedstawia poniższa tabela

     1

     IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     oferta dotyczy części B,C,F zapytania

     2

     Sklep m. „U chudego” S.CHudzińska

     oferta dotyczy części A, zapytania

     3

     S.O.T .Przem. Mleczarskiego B-stok

     oferta dotyczy części C,F zapytania

     4

     „ALWA”H.O.W.i ART. SPOŻ.

     oferta dotyczy części D, zapytania

     5

     Sklep mięsny „JOGI”

     oferta dotyczy części A, zapytania

     6

     P.P.H-U.Cezary Babik

     oferta dotyczy części E, zapytania

      

     1. Spełnienie warunków uczestnictwa

     Komisja oceniająca dokonała analizy przedłożonych ofert. Wszystkie oferty spełniały warunki

      

     zapytania ofertowego.

     1. Ocena ofert pod kątem kryterium wyboru oferty

     (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej)x 100pkt Część A zapytania ofertowego - produkty mięsne.

     Lp

     Nazwa dostawcy

     Ilość punktów

     1

     Sklep m. „U chudego” S.CHudzińska

     90

     2

     Sklep mięsny „JOGI”

     100

      

     Część B zapytania ofertowego - Ryby i wyroby rybne

     Wyniki przedstawia poniższa tabela

     Lp

     Nazwa dostawcy

     Ilość punktów

     1

     IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     100

     Część C zapytania ofertowego - art. spożywcze

     Lp

     Nazwa dostawcy

     Ilość punktów

     1

     IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     90

     2

     S.O.T .Przem. Mleczarskiego B-stok

     100

      

     Część D zapytania ofertowego- warzywa i owoce

     Lp

     Nazwa dostawcy

     ilość punktów

     1

     „ALWA”H.O.W.i ART. SPOŻ.

     100

      

     Część E zapytania ofertowego - pieczywo

     Lp

     Nazwa dostawcy

     Ilość punktów

     1

     P.P.H-U.Cezary Babik

     100

      

     Część F zapytania ofertowego - nabiał

     Lp

     Nazwa dostawcy

     Ilość punktów

     1

     IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     100

     2

     S.O.T .Przem. Mleczarskiego B-stok

     90

     . 6. Wskazanie wyboru oferty wraz z uzasadnieniem

     Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryterium oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca, mając również na względzie cenę najczęściej kupowanych artykuły z poszczególnych części oferty wybrała oferty:

      

     Cz. A zapytania ofertowego: Sklep mięsny „JOGI”

     Cz. B zapytania ofertowego: IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j.

     Cz. C zapytania ofertowego: S.O.T .Przem. Mleczarskiego B-stok

     Cz. D zapytania ofertowego: „ALWA”H.O.W.i ART. SPOŻ.

     Cz. E zapytania ofertowego: P.P.H-U.Cezary Babik

     Cz. F zapytania ofertowego: IL-KAS Unicki Kasperek Sp.j
      

     19 stycznia 2024

     Podpis Składu Komisji j.w.

                                                                                                                   Zatwierdzam :     

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

                                                                                                         Dyrektor  Zespołu Szkół

                                                                                                                  Sportowych

      

     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////             

                            ZAKOŃCZONO                                                            Ełk, dnia 27.12.2023          godz. 10:25        

              Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku informuje o wyborze  oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2024 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku” zamówienia publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z art.275 p.kt 1     

     Protokół  z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.22.2023

      

     Nazwa i adres Zamawiającego

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU

     19 - 300  EŁK   ul. SUWALSKA 15

         tel. (87) 732-63-70            

     www.zss.elk.edu.pl   e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

     Nazwa zamówienia

     „Dostawę paliwa stałego w postaci peletu drzewnego do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2024 roku  ”

     Opis przedmiotu zamówienia

     Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 120 ton w całym roku 2024 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa) do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół  Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w  roku 2024. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i wyładunku do kotłowni Zamawiającego.

     1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
     1. pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,  
     2. jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą   <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
     3. surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej
     4. klasy jakości: AI
     5. max .ilość popiołu 0,5%
     6. wartość opałowa od Q17,5 MJ/kg lub więcej 18  MJ/kg

      

     Cześć 1

     Dostawa  PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 120 ton w całym roku 2024

     Ilość ofert złożonych

     w postępowaniu

      

     1. PINETUM Sp.z o.o Markowszczyzna 86, 18-106 T.Kościelna/1525,20/

     2. MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 1474,77 zł/

     3. ROLTOM StanisławTomaszewski,Tarnówka 98-240Szadek - 1375,75

     4. BIO-TECHNIK Adam Łada, Łabędzia 7,15-539 B-stok – 1347,00 zł

     5. POWiP WĘGLO-PELET, Krakowska 28, 33-350 P.Zdrój – 1287,81 zł

     6. P.H.U. Kazimierz Florczyk Targowa 2, 18-500 Kolno – 1277,97 zł

      

     Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana

     P.H.U. Kazimierz Florczyk  18-500 Kolno ul. Targowa 2

     Oferta otrzymała pkt. 100 pkt.

      

     Zaoferowana cena

     ( brutto)

      cena za 1T brutto  / 1277,97

     Uzasadnienie wyboru

     Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
     cenową.  Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100

      

      

      

         Ełk, dnia. 27.12.2023r                                                                      Zatwierdzam :     

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

                                                                                                         Dyrektor  Zespołu Szkół

                                                                                                                  Sportowych

                                                                                                

                                   

      

      

                                

      

     ......................................................................................................................................................................................

     ZAKOŃCZONO

     Ełk, dnia 21.12.2022

     Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku informuje o wyborze  oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2023 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku” zamówienia publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z art.275 p.kt 1 -  nr ogłoszenia

           

      

     Protokół  z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę biomasy– paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.21.2022

      

     Nazwa i adres Zamawiającego

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU

     19 - 300  EŁK   ul. SUWALSKA 15

         tel. (87) 732-63-70            

     www.zss.elk.edu.pl   e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

     Nazwa zamówienia

     „Dostawę  biomasy – paliwa stałego w postaci peletu drzewnego do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2023 roku  ”

     Opis przedmiotu zamówienia

     Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 100 ton w całym roku 2023 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa) do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół  Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w  roku 2023. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i wyładunku do kotłowni Zamawiającego.

     1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
     1. pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,  
     2. jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą   <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
     3. surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej
     4. klasy jakości: AI
     5. max .ilość popiołu 0,5%
     6. wartość opałowa od Q17,5 MJ/kg lub więcej 18  MJ/kg

     Cześć 1

     Dostawa  PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 100 ton w całym roku 2023

     Ilość ofert złożonych

     w postępowaniu

      

     1. Węglopasz Sp. zoo 60-648 Poznań ul. Piątkowska / 2755,20  /     

     2. MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 2485,00/

     3. BIO-MAX– Karolina Lato 19-335 Prostki ul. Krótka 20  - /2939,70 /

     Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana

      MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25

     Oferta otrzymała pkt. 100 pkt.

      

     Zaoferowana cena

     ( brutto)

      cena za 1T / 2485,00

     Uzasadnienie wyboru

     Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
     cenową.  Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100

      

      

      

         Ełk, dnia. 21.12.2022r                                                                      Zatwierdzam :     

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

                                                                                                         Dyrektor  Zespołu Szkół

                                                                                                                  Sportowych w Ełku

      

     .....................................................................................................................................................................................................

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.6.2022

     Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 25.08.2022 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS. 350.6.2022.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na Zakup i dostawa długopisów 3D oraz materiałów dydaktycznych w postaci filamentów  do  tych długopisów w ramach programu Laboratoria Przyszłości  

     Ełk, dnia 25.08.2022 r.

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

      

     w celu udzielenia zamówienia na: dostawa - Zakup i dostawa długopisów 3D oraz materiałów dydaktycznych w postaci filamentów  do  tych długopisów w ramach programu Laboratoria Przyszłości przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 16.08.2022 roku zaproszono  Wykonawców poprzez: rozesłanie i umieszczenie na stronie Zamawiającego i BiP zapytania ofertowego z formularzem oferty skierowane do  wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 25.08. 2022 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto za komplet

     Cena brutto

     1.

     educarium sp. z o.o.

     ul. Grunwaldzka 207
     85-451 Bydgoszcz

     5519,00

     7 167,00

     2.

     Moje Bambino Sp. z o.o.

     ul. Graniczna 46   93-428 Łódź

     3068, 00

            3 774,00

     3.

     INTERDESK Rafał SŁOWIK

      ul. Staszica 2 42-500 Będzin

     3925,67

     4828,58

     4.

     Seb-comp Sebastian Mazurek

     ul. Kościelna 15a 07 -106 Miedzna

     1788,62

     2200,00

      

      

      

      

      

          Wybrano ofertę, spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone

     w zapytaniu ofertowym tj. ofertę nr 2 nazwa wykonawcy-

      Moje Bambino Sp. z o.o.     ul. Graniczna 46   93-428 Łódź

     1. Cena za komplet  brutto 3774,00  zł

     (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote)

     3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego. Na tym protokół zakończono

     i po odczytaniu podpisano.

      

     Ełk , dnia 25.08.2022 roku                                                                                                                                                                    

      

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek   - Emilia Pawlik            3. członek   - Jadwiga Tfelska                     

     .................................................................................................................................................................................................................................                  

     Ełk, dnia 26.05.2022 r.

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.5.2022

     Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 26.05.2022 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS. 350.5.2022.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę pomocy przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa pomocy przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.5.2022 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 12.05.2022 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     W terminie składania ofert tj. do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 10:00 wpłynęło cztery oferty :

     Lp

     Nazwa oferenta

     Cena netto

     Cena brutto

     1.

     J T MEBEL  83-300 Kartuzy ul. Gdańska 45

     22 222,00

     27333,06

     2.

     EDUCARIUM 85-451 Bydgoszcz ul.Grunwaldzka 207

     18 158,94

     22 335,00

     3.

     Moje Bambino 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     18 089,17

     22 249,68

     4.

     FH PIĄTKA Teresa Bajor 39-300 Mielec ul. Pułaskiego 2a

     21 131,71

     25 992,00

      

     Wybrano ofertę , która spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.

     ofertę nr 3 nazwa wykonawcy-  Moje Bambino Sp. z o.o. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     Cena netto 18 089,17 zł, cena brutto 22 249,68  zł

     (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć  złotych 68/100 )

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

      Ełk , dnia 26.05.2022 roku                                                                                                             

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek              Emilia Pawlik                                                                                                                                                  3. członek             Jagoda Tafelska

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

                                                                                                                                                                       Zatwierdzam :

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                     Dorota Karpińska

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Ełk, dnia 22.12.2021 r.

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.4.2021

           Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 22.12.2021 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS.350.4.2021.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

      

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.4.2021 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 15.12.2021 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 22 grudnia 2021 roku do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta:

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto

     Cena brutto

     1.

     Moje Bambino Sp. z o.o.

     93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     81419,54

     96276,80

      

             Wybrano ofertę , która spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.

     ofertę nr 1 nazwa wykonawcy-  Moje Bambino Sp. z o.o. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46

     1. Cena netto 81 419,54 zł, cena brutto 96 276,80  zł

     (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 80/100 )

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

     Ełk , dnia 22.12.2021 roku                                                                                                             

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek               Emilia Pawlik                                                                                  

     3.członek             Jagoda Tafelska

      

      

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

                                                                                                                                                    Zatwierdzam :

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                     Dorota Karpińska

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                  

     Ełk, dnia 21.12.2021 r.

      

     Zakończono zapytanie ofertowe ZSS.350.3.2021

           Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w informuje,

     że zakończono w dniu 21.12.2021 o godz. 10 zbieranie zapytań ofertowych nr ZSS.350.3.2021.

          W związku z powyższym  ogłasza się wynik  wyboru oferenta na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

      

     Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

     z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia
     o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 150 000 zł

     Komisja w składzie:

     1 .Dorota Karpińska - przewodniczący- dyrektor

     2. Emilia Pawlik – członek

     3. Jadwiga Tafelska - członek

      

     W celu udzielenia zamówienia na: dostawę - Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  nr ZSS.350.3.2021 przeprowadziła rozeznanie cenowe.

     Dla zamówień o wartości poniżej progów ustawy PZP w dniu 13.12.2021 roku zaproszono do udziału w postępowaniu Wykonawców poprzez: publikację zapytania ofertowego na stronie szkoły i  BIP  oraz rozesłano zapytania ofertowe z formularzem oferty skierowane do 3 wykonawców, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

     1. W terminie składania ofert tj. do dnia 21 grudnia 2021 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty

     L.p.

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Cenna netto

     Cena brutto

     1.

     TEMATIK EŁK Sp. z o.o.

     19-300 Ełk ul. Wawelska 22H

     12537, 00

     15420,51

     2.

     MASZKOMP ROBERT MASZKOWSKI

     19-300 Ełk ul. Mickiewicza 42 / lokal 9

      

     11869,92

     14 600,00

      

          Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym tj. ofertę nr 2 nazwa wykonawcy-  MASZKOMP ROBERT MASZKOWSKI     19-300 Ełk ul. Mickiewicza 42 / lokal 9

     1. Cena netto 11869,92 zł, cena brutto 14 600,00 zł

     (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych)

     2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     Oferta spełnia wszystkie kryteria z zapytania ofertowego oraz najniższa cena.

     Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

     Ełk , dnia 21.12.2021 roku                                                                                                                                                              

     1.przewodnicząca- Dorota Karpińska

     2. członek               Emilia Pawlik

     3.członek        Jagoda Tafelska

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

      

                                                                                                                            Zatwierdzam :

                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                    Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                                  Dorota Karpińska

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      

      

     Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku  -

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

      

      

     Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku informuje o wyborze  oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2022 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku”

      

     Protokół  z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę biomasy– paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15

     nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.20.2021

      

     Nazwa i adres Zamawiającego

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU

     19 - 300  EŁK   ul. SUWALSKA 15

         tel. (87) 732-63-70            

     www.zss.elk.edu.pl   e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

     Nazwa zamówienia

     „Dostawę  biomasy – paliwa stałego w postaci peletu drzewnego do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2022 roku  ”

     Opis przedmiotu zamówienia

     Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 100 ton w całym roku 2022 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa) do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół  Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w  roku 2022. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i wyładunku do kotłowni Zamawiającego.

      

     1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
     1. pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,  
     2. jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą   <Norma DIN 51731> lub <norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
     3. surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej
     4. klasy jakości: AI
     5. max .ilość popiołu 0,5%
     6. wartość opałowa od Q17,5 MJ/kg lub więcej 18  MJ/kg

      

     Cześć 1

     Dostawa  PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 100 ton w całym roku 2022

     Ilość ofert złożonych

     w postępowaniu

     1. MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 1350,00/

     2. Bioopał Agata Lenczewska Rogówek 12D 16-070 Choroszcz 3 / 1094,00/  - 92 % siła oferty

      

     Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana

      MAXIMER Sp. z oo 15-155 Białystok ul. Krańcowa 25 / 1350,00/ otrzymał pkt. 100 pkt.%

      

     Zaoferowana cena

     ( brutto)

      1350 ,00 cena za 1T / 7 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru

     Wybrana oferta przedstawiała  najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, oraz preferowany sposobu dostawy. Jakość, wartość opałowa oraz pozostałości po spaleniu, zostały sprawdzone w naszych kotłach i najlepiej odpowiada naszym wymaganiom. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 %

      

      

      

         Ełk, dnia. 21.12.2021r                                                                      Zatwierdzam :     

                                                                                                                       Dyrektor 

                                                                                                       Zespołu Szkół Sportowych

                                                                                                         Dorota Teresa Karpińska

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15

    19-300 Ełk
    Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 7834