•    Już

    • Rozpoczęte

    • Status - aktualne

    • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                    Ełk, dnia 02.12.2021 r.

      

     Zapytanie ofertowe ZSS.350.2.2021

     Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15 w związku zasadą zachowania uczciwej konkurencji, racjonalności i efektywności ogłasza postępowanie na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznychw ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

      

     I. Zamawiający:

     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU

     19-300 EŁK UL. SUWALSKA 15

     tel. 87 7326370 ,e-mail:sekretariat@zss.elk.pl

     reprezentowany przez Panią Dorotę Karpińską  - Dyrektora

      

     I.Tryb udzielenia zamówienia

     Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

      

     II. Przedmiot zamówienia:

     - jest to zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

     w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Podstawowe przedmioty i materiały zamówienia jako część 1 określone są szczegółowo w dokumencie „SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA” który stanowi załącznik nr 1 do tego zapytania. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i materiały objęte niniejszym zamówieniem, muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz szkolenia.

      

     III. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

     Siedziba zamawiającego 19-300 EŁK ul. Suwalska 15

      

     IV. Termin wykonania zamówienia i rozliczenie za zamówienie

     1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ………………………………………….

     2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe po wystawieniu przez wykonawcę faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

     1. Sposób przygotowania i składania ofert
     1. Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 2  do Zapytania Ofertowego
     2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
     3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca.

     VI. Sposób, miejsce  składania ofert:   

     1.Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zss.elk.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 do dnia 10 grudnia 2021r do godz. 10.00. Na kopercie należy umieścić „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”

     VII. Ocena ofert:

     1.Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
     z Zapytaniem Ofertowym.

     2.Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

     1. jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
     2. zawiera rażąco niska cenę.

     3. Kryteria oceny ofert: 100% cena.

     2. Cena ryczałtowa, powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

     3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

     4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

     1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

      

     VIII. Warunki płatności:

     1. dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

      

     VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

     1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.
     2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

     4. Zamawiający zastrzega prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.

     IX. Osoby upoważnione do kontaktu:

     Pod względem merytorycznym – Pan Zygmunt Sikorski tel.515270918

     Pod względem proceduralnym – Pan Andrzej Kozłowski tel. 698692199

      

      

      

     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

     04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

      Zespół Szkół Sportowych w Ełku

     ul. Suwalska 15,

     19-300 Ełk;

     b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres administratora,

     c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;

     e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

     f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

     h) posiada Pani/Pan:

     − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

     − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

     osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

     − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     i) nie przysługuje Pani/Panu:

     − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      RODO (ograniczenia stosowania):

     * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

     ** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

                                                                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                                        Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                                       Dorota Karpińska

     Do pobrania :                                                                                                                            

     1. zalacznik_nr_1_-_szczegolowa_specyfikacja_techniczna_Nowa.docx
     2. zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx
     3. zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx

      

      

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      

     Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku  -

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

      

      

     Dyrektor Zespół Szkół Sportowych w Ełku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: „Dostawa peletu drzewnego w 2022 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku”

      

     wyszczególnienie

     Informacje o zamówieniu

     uwagi:

     Adres i dane teleadresowe Zamawiającego

     Zespół Szkół Sportowych

     19-300 Ełk, ul. Suwalska 15

      

     tel. 87 7326370

     e-mail: sekretariat@zss.elk.pl

      

     Osoba do kontaktu

     Andrzej Kozłowski

     tel. 87 732 63 66

     e-mail: zsswe@o2.pl

      

     Przedmiot zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest wielokrotna dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok.100 ton do kotłowni Zamawiającego, polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.

      

     Miejsce składania ofert cenowych

     Zespół Szkół Sportowych – sekretariat (parter)

     19-300 Ełk, ul. Suwalska 15

      

     Warunki udziału w postępowaniu

     - posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania okr. działalności

     - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia

     - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

      

     warunki i termin złożenia ofert cenowych

     Oferty cenowe, na załączonym papierowym formularzu, należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do 21 grudnia  2021 r. do godz. 14:00 (liczy się data i godzina wpływu) do sekretariatu szkoły w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z napisem „Dostawa peletu w 2022 r do Zespołu Szkół Sportowych w Ełku”

      

     Potwierdzenie jakości peletu

     zgodnie z normami DIN obowiązującymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Raport z badań analizy laboratoryjnej (wyniki pomiarów parametrów jakościowych uprawnionego laboratorium - jak najnowszy) podstawą do rozliczeń jakościowych dostarczonej biomasy.

      

     Parametry dotyczące jakości peletu

     parametr

     jednostka

     parametry zakładane

      

     średnica

     mm

     granulat o średnicy 6-8

     długość

     mm

     3,15 – 3,89

     wytrzymałość mechaniczna - gęstość

     kg/dm3

     od 0,65

     zawartość popiołu

     %

     do 0,5

     wilgotność

     %

     do 10

     wartość opałowa

     kJ/kg

     od 18 000 i więcej

     zawartość siarki

     %

     do 0,05

     Wielkość zamówienia

     orientacyjnie około 100 ton,  jednak nie mniej niż 75 ton.

     Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia stosownie do potrzeb – ilość uzależniona jest od warunków atmosferycznych, a wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń

      

     Szacunkowa wielkość dostawy jednorazowo

     Dostawy będą realizowane sukcesywnie w formie całosamochodowej ok. 23-24 ton jednorazowo. Lub za pomocą autocysterny ze złączem pneumatycznym ok. 15 ton. Wykonawca zapewni środki transportu (sprawnie technicznie i czyste) niezbędne do realizacji Zamówienia, który pokrywa wszelkie koszty z tym związane. Dla ochrony przed pyleniem, zanieczyszczeniami i wilgocią, Wykonawca zapewni szczelne oplandekowanie środków transportu przewożących biomasę.- pellet.

      

      

     Realizacja dostaw

     zgodnie z ustalonym między stronami harmonogramem wstępnym ( w sezonie grzewczym 1-2 dostawy miesięcznie) lub w wyjątkowych, nieprzewidzianych sytuacjach w ciągu
     5 – ciu dni od złożenia zgłoszenia telefonicznego lub
     e-mailem przez Zamawiającego

      

     Preferowany sposób dostawy

     Możliwość wyładunku z samochodu autocysterny z automatycznym złączem i rozładunkiem o dł . węza do 20 mb, lub ciągnik( TIR)  z naczepą z urządzeniem samowyładowczym np HDS lub HIAB o łącznej masie do 44 ton brutto, lub z naczepą TIR  /firanka /plandeka z uzgodnionym i policzonym w koszty dostawy wyładunkiem wynajętą koparko-ładowarką z widłami. oraz w ostateczności, dostawa w workach z wrzuceniem przez dostawcę, do kotłowni oknem zsypowym.  Pellet powinien być pakowany luzem w worki jutowe typu Big Bag z dolnym fartuchem do 1000 kg netto, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu. Worki mają mieć wzmocnienia na każdym z 4 zaczepów  do przeładunku .Jednorazowo nie więcej niż 24szt/1ton. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru pustych worków po wypakowaniu.

      

     Forma płatności

     płatność w PLN przelewem bankowym od 14 do 21 dni roboczych od otrzymania  faktury VAT  na rachunek bankowy  Wykonawcy

      

     Kryterium wyboru Wykonawcy

     / cena i inne kryteria /

     1.cena brutto za tonę peletu wraz z kosztami dostawy, ważenia i rozładunku do kotłowni Zamawiającego, - 80%

     2. jakość, wart. opałowa, wart. popiołu - 10%

     3. preferowany sposób transportu i dostaw odpowiadającego opisowi w opisie zamówienia -   8%

     4. ilość ponad 14 dni na dokonanie przelewu - 2%

      

      

      

        Uwaga!!!

     Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem uzyskania wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

      

      

          Ełk, dnia 17.11.2021                                                                        Zatwierdzam:                           

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                 Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

                                                                                                                Dorota  Karpińska

      

     Dokumenty do pobrania :

     1. 3._opis_p._zamowienia_z_podpisem2022.pdf

     2. 5._FORMULARZ_OFERTO-CENOWY_2022_.pdf

     3.  Oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_-_zalacznik_nr_2.doc

     4. 4._Umowa_pelet_ZSS_2022.pdf

     5. Klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych.docx

      

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 340