• Karta_przyjecia_dziecka_na_obiady.docx

     

    KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM  2024/2025

    Proszę o przyjęcie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ( Imię i nazwisko dziecka)

    Ucznia klasy*1……………………… o profilu *2……………………………………. rok urodzenia …………………..na obiady od dnia………………………………………………………………………..

    Dane dziecka:

    Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych………………………………………………………………………………………………………..

    Telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych……………………………………………………………………………………………

    Adres e-mail rodziców/ opiekunów prawnych ……………………………………………………………………………………………………………..

    Przyjmuję do wiadomości, że:

    1. Informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym( odpowiedzialność karna z art. 233 kodeksu karnego).
    2. Opłaty za obiady będę regularnie uiszczać  do 10-ego każdego miesiąca, przelewem na konto szkoły

    PKO BP   62 1020 4724 0000 3102 0075 9977

    3. W przypadku nieobecności  na obiedzie przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do      

    liczby nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności osoby korzystającej z obiadu z co najmniej      jednodniowym wyprzedzeniem. Będę informować o nieobecności dziecka (osobiście u intendentki,  telefonicznie  na nr. 87 732 63 66 lub mailowo   gosia.surazynska @o2.pl)

    4.   Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek z punktu 2 i 3.

    5.   W przypadku niezgłoszenia absencji dziecka w wyżej wymienionym terminie nie będę ubiegać się o zwrot kosztów za wyżywienie  za czas nieobecności.

    6.  Osoby zwlekające z opłatą w terminie zostaną skreślone z listy żywieniowej.

    7.  Osoby rezygnujące z obiadów powinny zgłosić ten fakt najpóźniej na 2 dni przed rezygnacją lub na koniec miesiąca w formie pisemnej u intendentki.

    8.  Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godzinach :

    -uczniowie klas 0-III jedzą obiady w trakcie lekcji pod opieką wychowawcy klasy

     -10.35-10.50- klasy 4b, 4c, 5a, 5b, 6b

    -11.35-11.50- klasy 6a, 6c, 6d, 7a, 8a, 8c, 8d

    -12.35-12.50- klasy 4a, 8b, LO

    Data……………                                                            Podpis (rodzica, prawnego opiekuna)………………………………………………..

     

    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez administratora

    Zespołu Szkół Sportowych  w Ełku , ul Suwalska 15 związanych  z naborem i uczęszczaniem dziecka na obiady szkolne w roku szkolnym 2024/2025

    2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

    3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na odwrocie formularza, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

    Data………………….                                                                                                            Podpis………………………………………………………

     

    *1klasa w której dziecko będzie uczęszczało na obiady  *2 ogólna, piłka nożna, piłka siatkowa

     

     

     

    Ełk 23-05-2018 roku

     

     

    Klauzula informacyjna dotycząca Administratora danych osobowych

                                   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

                                   27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

                                   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

                                   95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )

                                   Informuję że:

                                   Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Ełku , 19-300 Ełk

                                   Ul. Suwalska 15

                                   Przedstawicielem Administratora jest Dorota Teresa Karpińska,

                                   Tel: 87 732 63 70, e-mail:  sekretariat@zss.elk.pl

                                   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia

                                   Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego

                                   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik

                                   Urzędowy Unii Europejskiej PL )

                                   U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można

                                    się skontaktować poprzez e-mail : dane.osobowe.elk@gmail.com

                                   Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

                                   przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw  związanych z przetwarzaniem danych.

                                   Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

                                   osobowych na podstawie przepisów  prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

                                   Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu

                                   dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

                                   przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

                                  

                                   Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu

                                   Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

     

                                  

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15

    19-300 Ełk
    Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3096