• Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkól Sportowych w Ełku

    

   Zespół Szkół Sportowych w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Sportowych w Ełku www.zss.elk.pl.

   Data publikacji strony internetowej: 1998 rok Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.04.2021 rok

    

    

   Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa www.zss.elk.pl.

    

    

    

   Strona Zespołu Szkół Sportowych w Ełku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   1. pomimo starań redaktorów serwisu, może zdążyć się sytuacja, iż pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: · pochodzą z różnych źródeł, · są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku miejscach, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, · posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. PDF, JPG
   2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej

    

   Data sporządzenia deklaracji

   i metoda oceny dostępności cyfrowej

    

    

   Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 03.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testu: Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/), który wykazał 91,92% poprawności strony.

   Zastosowane testy automatyczne wykazał niezgodności :

   • Obrazy nie mają atrybutu alt
   • Brak etykiety identyfikującej cel kontrolki formularza (1 wystąpienie)
   • Przycisk używany do etykietowania kontrolki formularza ma wartość tekstową, której nie można użyć do określenia przeznaczenia kontrolki formularza
   • Identyfikator nie jest unikalny (5 wystąpień)
   • Nazwa linku nie może pochodzić z obrazka (17 wystąpień)

    

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: adres e-mail –

   sekretariat@zss.elk.pl numer telefonu – 87 7326370

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

    

   Procedura wnioskowo-skargowa

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie

    

   dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

    

   Dostępność  architektoniczna: 

   Dopstepnosc_archtektoniczna.docx       

    

   Raport o stanie zapewnienia dostępności : 

   Raport_o_stanie_zapewnienia(1).pdf

   Sprawozdanie_GUS.__zD.pdf

   Plan działania na rzecz poprawy dostęności osobom ze szczególnymi potrzebami

   Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15

     19-300 Ełk
     Poland
    • Godziny pracy szkoły 7-20
    • NIP: 8481553112
    • REGON: 790371285
    • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 8127