• Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    1 września 2020 r.

    Ustalenie propozycji ocen śródrocznych

    14 grudnia 2020 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2020 r.

    1 -6 stycznia 2021 r.

    Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny

    18 stycznia 2021 r.

    Ferie zimowe

    25 stycznia - 7 lutego 2021 r

    Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego

    8 lutego 2021 r.

    Ustalenie propozycji ocen końcowych dla klasy III LO

    do 22 marca 2021 r.

    Powiadomienie o przewidywanych końcowych ocenach w klasie trzeciej liceum

    do 26 marca 2021r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

    Wystawienie ocen końcowych w klasie trzeciej liceum

    do 26 kwietnia 2021 r.

    Zakończenie zajęć w klasie trzeciej liceum

    30 kwietnia 2021 r.

    Egzamin maturalny w sesji wiosennej

    4 - 22 maja 2021 r.

    Ustalenie propozycji ocen rocznych w szkole podstawowej i liceum oraz końcowych w klasach ósmych szkoły podstawowej

    do 17 maja 2021 r.

    Powiadomienie o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach

    do 21 maja 2021 r.

    Egzamin ósmoklasisty

    - język polski – 25 maja 2021 r. – godz. 9:00

    matematyka – 26 maja 2021 r. – godz. 9:00

    język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. – godz. 9:00r.

    Wystawienie ocen rocznych i końcowych

    do 21 czerwca 2021 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    25 czerwca 2021 r

    Ferie letnie

    26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

    Uwaga

    1. Zajęcia dydaktyczne w roku szk.2019/2020 dzielą się na dwa okresy:

    I semestr - od 1.09.2020 r. do 22.01.2021 r. - 19 tygodni

    II semestr - od 08.02.2021 r. do 25.06.2021 r. - 19 tygodni

    do 30.04.2021 r. - 11 tygodni – dla klasy trzeciej liceum

    1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych - rok szkolny 2020/2021

     

     

    Termin

    Typ szkoły

    Uwagi

    marzec/ kwiecień (maksymalnie 3 dni)

    przerwa na rekolekcje wielkanocne

    w ustaleniu z ks. proboszczem Parafii Opatrzności Bożej

    4.01

    SP, LO

    Przerwa świąteczna

    5.01

    SP, LO

    Przerwa świąteczna

    4.06

    SP, LO

    Dzień po Bożym Ciele

     

     

     

     

     

    Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

    1) szkół podstawowych - do 8 dni;

    2) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni;

    3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 6 dni;

    4) szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

     

    2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

    1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

    a) egzamin ósmoklasisty,

    b) egzamin maturalny,

    c) egzamin zawodowy;

    2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

    3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

     

    1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w us

    2. § 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

    3. 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

    4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 220