• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

       •  

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    1 września 2021 r.

    Ustalenie propozycji ocen śródrocznych

    13 grudnia 2021 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2022 r.

    Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny

    17 stycznia 2022 r.

    Ferie zimowe

    24 stycznia - 6 lutego 2022 r

    Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego

    7 lutego  2022 r.

    Ustalenie propozycji ocen końcowych dla klasy III LO

    do 21 marca 2022 r.

    Powiadomienie o przewidywanych końcowych ocenach w klasie trzeciej liceum

    do 25 marca 2022r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

    Wystawienie ocen końcowych w klasie trzeciej liceum

    do 25 kwietnia 2022 r.

    Zakończenie zajęć w klasie trzeciej liceum

    29  kwietnia 2022 r.

    Egzamin maturalny w sesji wiosennej

    4 - 20 maja 2022 r.

    Ustalenie propozycji ocen  rocznych  w szkole podstawowej i liceum oraz końcowych w klasach  ósmych szkoły podstawowej

    do 16 maja 2022 r.

    Powiadomienie o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach

    do 20 maja 2022 r.

    Egzamin ósmoklasisty

    - język polski – 24 maja 2022 r. – godz. 9:00

      matematyka – 25 maja 2022 r. – godz. 9:00

      język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.  – godz. 9:00r.

    Wystawienie ocen rocznych i końcowych

    do 14 czerwca 2022 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    24 czerwca 2022 r

    Ferie letnie

    25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

    Uwaga

    1. Zajęcia dydaktyczne w roku szk.2021/2022 dzielą się na dwa okresy: 

    I semestr   - od 1.09.2021 r. do 21.01.2022 r.    - 19 tygodni

    II semestr - od 7.02.2022 r. do 24.06.2022 r. -  19  tygodni                                          

                                                     do 29.04.2022 r. -  11 tygodni – dla klasy  trzeciej liceum

    1. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych - rok szkolny 2021/2022

     

     

    Termin

    Typ szkoły

    Uwagi

    marzec/ kwiecień                  (maksymalnie 3 dni)

    przerwa na rekolekcje wielkanocne

    w ustaleniu z ks. proboszczem Parafii Opatrzności Bożej

    12.11

    SP, LO

    piątek po dniu wolnym

    7.01

    SP, LO

    piątek po dniu wolnym

    2.05

    SP, LO

    poniedziałek przed dniem wolnym

    24-26.05

    SP, LO

    egzamin ósmoklasisty

    17.06

    SP, LO

    Dzień po Bożym Ciele

     

     

     

     

     

     

    Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

    1) szkół podstawowych - do 8 dni;

    2) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni;

    3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 6 dni;

    4) szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

     

    2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

    1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

    a) egzamin ósmoklasisty,

    b) egzamin maturalny,

    c) egzamin zawodowy;

    2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

    3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

     

    1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w us
    2. § 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
    3. 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.
    4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1560