• Uwaga: Z dniem 14.04.2021 szkoła zmieniła szatę graficzną swojej strony internetowej. Mamy nadzieję, że nowa strona jest przejrzysta i żadnych informacji nie brakuje. Informacji sprzed tego dnia należy szukać na archiwalna.zss.elk.pl  

  • Aktualności

     • Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych 

     • Szanowni Państwo!

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

      Prosimy Państwa o rozpowszechnianie zaproszenia na wydarzenie do możliwie szerokiej grupy odbiorców, np. poprzez umieszczenie zaproszenia na szkolnych witrynach internetowych lub poprzez wiadomość rozesłaną do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

       

      Adres strony rozprowadzającej:

      https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

      Adres grafiki z zaproszeniem: (grafika poniżej)

      https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/baner-wydarzenie-naborowe-system0421.jpg

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie 

     •  

      Zgodnie z terminami wprowadzania łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19,

      klasy I-III od 04.05.2021r. wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne.

      Dzień 06.05.2021 r. dla uczniów klas IV-VIII SPS oraz I-II LO jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

      Klasy IV – VIII SPS oraz I-II LO pozostają na nauczaniu zdalnym do 15.05.2021. Od 17 maja planowane jest uruchomienie nauczania hybrydowego w tych klasach.

      Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

      Od 31 maja planowany jest powrót stacjonarnego nauczania we wszystkich klasach.

      Uczniowie klas I-III zgłaszają się do szkoły zgodnie z planem lekcji.

      Mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz obiadów w stołówce szkolnej. Zgodnie z uprzednimi zgłoszeniami.

      Będzie kontynuowana opieka nad uczniami klas IV-VIII, którzy korzystali z nauczania zdalnego na terenie szkoły.

      Bardzo proszę o zwrot komputerów i laptopów wypożyczonych ze szkoły na czas zdalnego nauczania. (zgodnie z terminami powrotu do szkoły ze zdalnego nauczania np. klasy 0-III we wtorek 4 maja 2021 r.).

      Przypominam, że wszystkie zasady bezpiecznego pobytu dzieci w szkole pozostają bez zmian.

       

      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

      Dorota Karpińska

     • ABSOLWENT W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 2021

      1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.  
       Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej zgłaszamy się od 8:15 do 8.30. Absolwenci klasy III S wchodzą wejściem od strony hali sportowej, natomiast klasy III L wejściem bocznym od strony parkingu.
      2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
      5. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
      6. Płyny do dezynfekcji rąk będą znajdować się w wszystkich salach egzaminacyjnych, w toaletach, na korytarzach.  
      7. Zespół nadzorujący podczas wykonywania swoich czynności będzie wyposażony również w rękawiczki.   
      8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      9. Losowanie numerów stolików na każdy egzamin, przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.  
      10. Po identyfikacji, wylosowaniu numeru stolika zdający podpisują własnym długopisem „Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej”- sprawdzając poprawność danych oraz odbiera naklejki z peselem i kodem, które nakleja na arkusz egzaminacyjny.
      11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      12. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), z czarnym długopisem. (szkoła nie może zapewnić długopisów, kalkulatorów, linijek, lup ze względów bezpieczeństwa). Materiały pomocnicze wymienione w komunikacie dyrektora CKE: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, wybrane wzory matematyczne oraz  wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła ( będą one przygotowane z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      13. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej  – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  
      14. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      15. Zdający będą korzystać z szatni, w których będą powieszone przezroczyste torebki na rzeczy osobiste. Klasa III S- szatnia dziewcząt, klasa III Li szatnia chłopców. Szatnia będzie otwierana i zamykana przez pracownika szkoły tylko na czas pozostawienia tam rzeczy osobistych zdających. Po pozostawieniu tam swoich rzeczy należy udać się  pod drzwi od strony właściwej dla danej klasy i oczekiwać wpuszczenia do sali zachowując właściwe odstępy.
      16. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów (w tym zegarków z dostępem do sieci internetowej).  
      17. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę (do 1l) wody. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.  
      18. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły .Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonych miejscach.
      19. Zdający ma obowiązek: zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.  
      20. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
      21. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły i podpisanie stosownego protokołu lub o pozostanie w sali podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.  
      22. Egzamin zdającego z danego przedmiotu części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:  
       1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego,  
       2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów,
       3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.  
      23. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.  
      24. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.  

      PO EGZAMINIE MATURALNYM:     

      1. Prośba do zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
      2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.  
      3. Data ogłoszenia wyników będzie podana na stronie CKE i OKE- do 5 lipca 2021 r.. Odbiór świadectw maturalnych, nastąpi w dzień ogłoszenia, po godz. 10.00 w szkole.
      4. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów (procedura OKE).

       

      POWODZENIA

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku Dorota Karpińska

     • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POETĄ „Wirtualna szkoła, ale czat/czad!” MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI KLAS IV- VIII

     •  

        I    Organizator:  Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15

       II    Cele konkursu:

      Pobudzenie wrażliwości poetyckie; łowienie talentów; promocja dobrej twórczości;

      literacka przygoda dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów; pobudzanie aktywności

      twórczej w dziedzinie literatury; konfrontacje twórczości literackiej dzieci; promocja

      utalentowanych młodych literatów.   

      III   Zasady uczestnictwa

      1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej.

      2. Uczestnicy nadsyłają wiersz (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd niepublikowany.

      3. Prace należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

      4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

      5. Umieszczony pod tekstem podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.

      6. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 8.06.2021 r.

      7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych tekstów.

      8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.

      9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.

      10. Teksty nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      IV  Kontakt

      Osoby do kontaktu w przypadku pytań i nadsyłania prac: Jolanta Rynkowska, e-mail: jolarynka12@wp.pl, Hanna Tyszko, e-mail: annatyszko@wp.pl

       

      Serdecznie zapraszamy!

                                                                                               Organizatorzy:

                                                                                        Jolanta Rynkowska, Hanna Tyszko

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

     • W kwietniu uczniowie naszej szkoły obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym w 192 krajach. Światowy Dzień Ziemi ma uświadamiać obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jego nadrzędnym celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi  i powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie na zajęciach online wykonali plakaty oraz prezentacje multimedialne promujące DZIEŃ ZIEMI. Zapraszam do obejrzenia prac uczniów.

      Marta Małkowska

   • Sukcesy

  • PARTNERZY

   • radio 5
   • eck ełk
   • Ełk tu wracam
   • Ełk
  • KLUBY SPORTOWE

   Współpracujemy z:
  • Godziny dzwonków

   Piątek 07.05.2021

  • Biuletyn informacji publicznej

  • PROGRAMY SZKOLNE


   • Stołówka 

   • Opłata za obiady - marzec 2021 r.

     klas 0,  I-III    92 zł

    Wpłaty do 5 marca 2021 r.

   • Rekrutacja do klas pierwszych -ulotka

   •  

  • Zapraszamy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-15
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 64405