• Regulamin wynajmu sali

    •  

      

     REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW
     SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
     W EŁKU

     § 1

     1. Pomieszczenia i obiekty sportowe służą do przeprowadzenie zajęć, rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

     2. Zajęcia w pomieszczeniach i obiektach sportowych odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

     3. Pomieszczenia i obiekty sportowe są czynne w godzinach: 07.00-21.00 w razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.

     4. Pomieszczenia i obiekty sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz na organizacje uroczystości szkolnych.

     5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4 pomieszczenia i obiekty sportowe mogą być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym, grupom zorganizowanym i osobom prawnym z wyłączeniem § 3 pkt.3

     § 2

     1. Pomieszczenia i obiekty sportowe mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

     2. Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczeń i obiektów sportowych składają pisemny wniosek, w godzinach pracy szkoły, zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

     3. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala sprawy organizacyjne i personalnie, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

     § 3

     1. Za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.

     2. Opłata, ustalona zgodnie z załącznikiem, powinna zostać wpłacona na konto Zespołu Szkół Sportowych w Ełku w terminie zgodnym z umową wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych. Sprawy rozliczeń finansowych, kar umownych za nieterminowe wpłaty będzie regulowała dana umowa najmu.

     § 4

     1. Korzystający z hali sportowej, sali gimnastycznej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchnie boiska.

     2. Osoby korzystające z przedmiotu najmu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

     1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

     2. utrzymania czystości w obiekcie,

     3. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

     4. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

     5. podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracowników obsługi.

     1. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są: opiekun grupy podpisujący umowę, prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

     2. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń i obiektów sportowych:

     1. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

     2. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

     3. napojów alkoholowych.

     1. Na terenie wynajmowanego obiektu obowiązuje zakaz:

     1. spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających, psychotropowych

     2. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

     3. wprowadzania zwierząt.

     1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drog ę post ępowania administracyjnego.

     2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia pomieszczeń i obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

     3. Osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

     § 5

     1. Dyrektor zastrzega sobie prawo do negocjacji wysokości opłat z uwzględnieniem charakteru, czasu trwania i sposobu realizacji planowanych zadań.

     2. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

     3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

      

     Załącznik do Zarządzenia nr 1/2009/2010  - wersja pełna pdf.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 103