• PROCEDURA NADANIA IMIENIA  ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU

   • ​​​​​​​ I. Cel procedury

    Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU

    II. Podstawa prawna

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649). 

    III. Założenia procedury

    Poprzez nadanie imienia szkoła:

    • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

    • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości,

    • promuje patrona,

    • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,

    • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,

    • tworzy własny ceremoniał.

    IV. Zasady wyboru patrona:

    • Procedurę nadania imienia szkole opracowuje Zespół Koordynujący.

    • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

    • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

    • Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

    • Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.

    • Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny wniosek o nadanie szkole imienia.

    • Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

    ​​​​​​​V. Plan pracy

    Etapy pracy

    Działania

    Termin

    Odpowiedzialni

     

     

     

     

    Etap przygotowawczy

    Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia

    Luty

    2023

    Dyrektor szkoły

    Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole.

    Luty

    2023

    Dyrektor szkoły

    Opracowanie i przedstawienie na radzie procedur i planu pracy nad nadaniem imienia.

    Marzec 2023

    Zespół Koordynujący

    Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia.

     Marzec 2023

    Dyrektor szkoły

    Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia i publikowanie materiałów.

    Marzec 2023

    Zygmunt Sikorski

    Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej nadania imienia szkole.

    Marzec 2023-czerwiec 2024

     

    Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

    Marzec -czerwiec 2023

    Wszyscy nauczyciele

    Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadania imienia szkole.

    Marzec 2023

     Dyrektor

     i wychowawcy klas

     Zgłaszanie kandydatur na patrona    szkoły przez:

    • nauczycieli i pracowników szkoły,

    • uczniów,

    • rodziców.

    Marzec - Kwiecień 2023

    Zespół Koordynujący

    Prezentacja kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablic informacyjnych, zajęcia z uczniami).

    Kwiecień  2023

    Nauczyciele języka polskiego i historii, wychowawcy

     

     

     

    Wybór patrona

    Opracowanie regulaminu i zasad wyboru imienia patrona.

    Kwiecień 2023

    Zespół Koordynujący

    Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej.

    Kwiecień

    2023

    Dyrektor szkoły

    Wytypowanie kandydatów na patrona spośród wszystkich propozycji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

    Kwiecień 2023

    Zespół Koordynujący

    Ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona.

    Maj 2023

    Komisja Wyborcza

    Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

    Maj  2023

    Dyrektor szkoły

    Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w sprawie zatwierdzenia patrona szkoły.

    Maj 2023

    Dyrektor szkoły

    Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.

    Czerwiec 2023

    Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

    Wystosowanie pism do władz samorządu terytorialnego, instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę.

    Czerwiec 2023

    Dyrektor szkoły

     

     

     

    Popularyzacja patrona

    Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach  z wychowawcą

    Wrzesień- grudzień 2023

    Wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas

    Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy z instytucjami i innymi szkołami noszącymi to imię.

    Wrzesień- grudzień 2023

    Dyrektor szkoły

    Organizacja wycieczek śladami patrona.

    Wrzesień- grudzień 2023

    Nauczyciele i wychowawcy klas

    Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.

    Wrzesień- grudzień 2023

    Bibliotekarz

    Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona.

    Wrzesień- grudzień 2023

    Bibliotekarz

    Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona.

    Listopad- grudzień 2023

    Nauczyciele historii, języka ;polskiego, wychowania fizycznego

    Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły.

    Listopad- grudzień 2023

    Nauczyciel języka polskiego

    Konkurs plastyczny związany z patronem.

    Listopad 2023

    Nauczyciel plastyki                                      i techniki

    Przedstawienie tematyczne związane z patronem.

    Listopad 2023

    Nauczyciel muzyki, plastyki,  wychowania fizycznego

    Ułożenie słów i melodii hymnu szkoły

    Październik- Grudzień 2023

    Nauczyciel muzyki i języka polskiego

     

    Ustanowienie dnia patrona

    Styczeń 2024

    Zespół Koordynujący

     

     

    Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole

     

     

    Wystąpienie do Prezydenta  Miasta i Rady Miasta , Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w sfinansowaniu nadania szkole imienia i sztandaru.

    Listopad- grudzień 2023

    Dyrektor szkoły


    Konkurs na projekt sztandaru szkoły.

    Listopad 2023

    Nauczyciel plastyki i muzyki

    Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły.

    Grudzień 2023

    Zespół Koordynujący

    Opracowanie ceremoniału szkoły.

    Grudzień 20023

    Zespół

    Koordynujący

    Utworzenie w bibliotece kącika pamięci poświęconego osobie patrona.

    Listopad- grudzień 2019

    Bibliotekarz

    Przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej na uroczystość.

    Grudzień 2023 - styczeń 2024

    Nauczyciel prowadzący uroczystość

    Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, zaproszonych instytucji, mediów itp.

    Styczeń 2024

    Pedagog, Zespół Koordynujący

    Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i patrona.

    Styczeń 2024

    Zespół Koordynujący

    Urządzenie okolicznościowych wystaw i prac uczniowskich związanych z postacią patrona.

    Styczeń 2024

    Zespół

    Koordynujący

    Zadbanie o uroczysty wystrój budynków szkoły i klas.

    Marzec/ kwiecień 2024

    Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas

    Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości.

    Kwiecień 2024

    Dyrektor szkoły, Rada Rodziców

    Uroczystość nadania szkole imienia

    1. Msza Święta,
    2. Uroczystość w sali gimnastycznej połączona z częścią artystyczną,
    • poświęcenie sztandaru,
    • pamiątkowe wpisy do Kroniki Szkolnej,
    •  zwiedzanie szkoły,
    • poczęstunek,

    Kwiecień 2024

    Wszyscy nauczyciele

     

    W skład Zespołu Koordynującego wchodzą:  Dorota Karpińska, Katarzyna Cholewińska Anna Rutkowska, Teresa Gorajewska, Katarzyna Cholewińska, Beata Makarewicz, Ewa Gorlewska, Małgorzata Zdankowska, Paulina Rynkowska, Grzegorz Orzeł, Iwona Jastrzębska, Iwona Grygo, Beata Staniszewska, Edyta Ostrowska – Miękus, Aldona Wojewódzka.

     VI.  Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły

     A/ ZASADY OGÓLNE

    1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać:

    - uczniowie,

    - rodzice,

    - nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

    2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania sekretariacie szkoły).

    3. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji dyrektor powołuje Komisję Wyborczą.

    4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

    5. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

    6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

     B/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ UCZNIÓW

    1. Każdy uczeń zgłasza jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

    2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego, np. przez klasę. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

    3. Klasa przygotowuje plakat informacyjny, promujący własnego kandydata na patrona.

    4. Komisja wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów.

    5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

    6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu danego kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

    7.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata uczniów na patrona do końca kwietnia 2023r.

    C/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RODZICÓW

    1. Każdy rodzic ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

    2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

    3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów zgłoszonych przez rodziców.

    4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

    5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Rady Rodziców.

    6.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata rodziców na patrona szkoły do końca kwietnia 2023r.

    ​​​​​​​D/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

    1. Każdy nauczyciel, pracownik obsługi i administracji ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

    2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

    3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów.

    4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

    5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji              i obsługi.

    6.Komisja Wyborcza ogłasza kandydata nauczycieli oraz pracowników administracji                  i obsługi na patrona szkoły do końca kwietnia 2023r.


                                                                   Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona
     Wzór nr 1

    Zgłoszenie kandydata na Patrona

                                                     Zespołu Szkół Sportowych w Ełku    Zgłaszam/zgłaszamy kandydaturę …………………………………………………………

    na Patrona  Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

    Uzasadnienie

    ……..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                                               

                                                                                     Podpis/-y zgłaszajacego/zgłaszajacych    VII.ZASADY WYBORU PATRONA SZKOŁY

    1. Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

    2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wybranych wcześniej kandydatów.

    3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2.

    4. Termin głosowania: maj 2023r.

    5. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza.

    6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły do końca maja 2023r.

    7. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

    8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców                            i Samorządem Uczniowskim.


    Wzór nr 2

    KARTA DO GŁOSOWANIA

    w wyborach Patrona Zespołu Szkół Sportowych w Ełku


    Kandydaci:

    ……………………………..…………………………..

    ……………………………..…………………………..

    …………………………………………………………..

     

    INFORMACJA

    Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce po lewej stronie, obok nazwiska.

    Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  • Kontakt

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15 19-300 Ełk Poland
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 402