• PROCEDURA
    WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I ŚWIADECTW
    ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI
    W Zespole Szkół Sportowych w Ełku

     

    I. Podstawa prawna:


    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700).
    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
    1635, z późniejszymi zmianami)

     

    II. Postanowienia ogólne
    1. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych są wydawane na pisemną prośbę
    skierowaną do Dyrektora Szkoły.
    2. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie:
    a) opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł;
    b) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
    3. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska na świadectwie, jeżeli zmiana ta
    nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba, że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na
    podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego wydanego
    w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tych przypadkach wydaje się świadectwo na
    nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, po
    przedstawieniu decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem
    świadectwa wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.
    4. Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.


    III. Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnych.


    1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
    2. W przypadku utraty legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:

    a) złożyć w sekretariacie wniosek do Dyrekcji (wzór podania o wydanie duplikatu
    legitymacji stanowi załącznik nr 1 – do pobrania w sekretariacie lub ze strony
    internetowej) z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat,
    b) dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko oraz data urodzenia),
    c) wnieść opłatę na rachunek bankowy w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł,
    d) w przypadku zniszczenia, jeśli stan fizyczny dokumentu na to pozwala, załączyć zniszczony dokument, którego sprawa dotyczy,

    3. Odbiór duplikatu następuje w terminie do 7 dni roboczych.


    IV. Procedury wydawania duplikatów świadectw.


    1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa w celu uzyskania jego duplikatu
    należy:

    1. złożyć w sekretariacie uczniowskim wniosek do Dyrekcji (Wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa_szkolnego-skonwertowany.docx)  z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
     - rodzaju świadectwa (dojrzałości, ukończenia szkoły lub szkolne – promocyjne do klasy programowo wyższej); - roku ukończenia szkoły lub klasy.
     b) wnieść opłatę na rachunek bankowy w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.


    2. Odbiór duplikatu świadectwa następuje w terminie do 14 dni roboczych.
    3. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub
    na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
    4. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania
    dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do
    uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie
    zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji,
    odmawia się pisemnie wydania duplikatu. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji
    przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje
    się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym
    przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych
    przepisów, w drodze postępowania sądowego.

    5. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne
    osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu
    własnoręcznym podpisem.


    V. Sposób dokonywania opłat za wydanie duplikatów.


    1. Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:
    62 1020 4724 0000 3102 0075 9977 z dopiskiem: „Opłata za wydanie duplikatu świadectwa” lub „Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej” wraz z nazwiskiem i imieniem ubiegającego się o duplikat .

    2. Dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie przy składaniu wniosku o wydanie
    duplikatu.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 95