• PRAWA I OBOWIĄZKI
     NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY
     • Nauczyciele mają prawo do wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania, wyboru form i metod nauczania.
     • Nauczyciele mają obowiązek rzetelnie odnotowywać obecności w dzienniku (jako warunek stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach).
     • Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowywanie się do zajęć.
     • Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
     • Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej (nie oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne. (Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą pojawić się tylko za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły).
     • Wszyscy nauczyciele mają obowiązek wprowadzać do tematyki swego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki naszej szkoły.
     • Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.
     • Obowiązkiem wychowawców, pedagoga szkolnego, pracowników sekretariatu jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontaktów szkoły z rodzicami.
     • Dyrektor szkoły ma obowiązek zdecydowanego reagowania na przejawy brutalnej agresji ze strony uczniów w stosunku do innych uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły.
     • Nauczycielowi nie wolno stosować zastraszania jako metody wychowawczej, (co nie oznacza rezygnacji ze stawiania wymagań) i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. Winien też przestrzegać w tym względzie zasad zawartych w Statucie Szkoły.
     • Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klasy, spędzanie przerw na boisku szkolnym, na niedopuszczalność palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających, handlu, dewastacji mienia szkolnego i in. niepokojących zachowań.
     • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie podczas złej pogody).
     • Nauczyciele - organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają obowiązek współdziałać z wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami.
     • W nagłych przypadkach uczeń zwalniany jest z zajęć do domu przez wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego, zastępcę dyrektora lub dyrektora szkoły, gdy wymienieni wcześniej nie są obecni.
     PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY
     Wychowawca jest zobowiązany do:
     • Rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
     • Opracowania w oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki szkoły klasowy plan wychowawczy i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.
     • Podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
     • Udzielania wychowankom nagród i kar.
     • Uczestniczenia we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym klasy, np. imprezach, w których biorą udział wychowankowie.
     • Kierowania wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi.
     • Odwiedzania w miarę potrzeb wychowanków w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności pedagoga szkolnego).
     • Czuwania nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, bycia w stałym kontakcie z rodzicami i pedagogiem szkolnym, starania się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania).
     • Systematycznego informowania rodziców/opiekunów o osiągnięciach uczniów.
     • Do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na badania specjalistyczne.
     • Czuwania nad wynikami nauczania swoich wychowanków i reagowania w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.
     • Organizowania klasowych zebrań rodziców, uczestniczenia w dniach otwartych szkoły /dyżury pedagogiczne/.
     • Prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji klasowej.
     • Corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami i wymogami (statut, system oceniania, program wychowawczy).
     • Natychmiastowego reagowania na zachowania uczniów /prowadzenie zeszytu pochwał i uwag – i reagowania w przypadku wpisów do tego zeszytu/.
     • Rozstrzygania sporów wewnątrzklasowych i sytuacji konfliktowych zaistniałych na terenie szkoły i poza nią.
     PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
     • Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu „pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
     • Rodzice maja prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
     • Rodzice maja obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole.
     • Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły określona wiedzę duchową i kulturową.
     • Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
     • Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia tej nieobecności.
     • Rodzice mają obowiązek dbania o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
     • Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.
     • W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.
     • Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci lub podopiecznych.
     • Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły, np. sprawować opiekę podczas dyskotek szkolnych, wspomagać wychowawcę w organizacji przedsięwzięć dla klasy.
     • Rodzice winni przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowiu ich dziecka.
     • Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia na wezwanie wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły a także ucznia.
     UCZEŃ MA PRAWO
     • Zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, uczniowskim przedstawicielom i Radzie Rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwiania.
     • Znać program nauczania na dany rok szkolny.
     • Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu.
     • Uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza, jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału.
     • Znać, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości w klasie.
     • Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów; w przypadku otrzymania na koniec roku oceny niezgodnej - jego zdaniem – z osiągnięciami, odwołać się zgodnie z ustaleniami Statutu Szkoły od przewidywanej oceny.
     • Wykorzystywać w pełni na odpoczynek przerwy międzylekcyjne, a w okresie dłuższych świąt kalendarzowych i ferii być zwolniony od zadań domowych.
     • Dokonywać wyboru zajęć pozalekcyjnych, odbywać je w pomieszczeniach szkoły korzystać ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła.
     • Należeć do organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły, wykonywać powierzone przez nie funkcje, wybierać i być wybieranym do władz samorządu uczniowskiego.
     • Uczestniczyć w pracy placówek wychowania pozaszkolnego i korzystać z działalności instytucji kulturalno - oświatowych.
     • Brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych.
     • Korzystać, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
     • Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
     • Zwracać się do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach.
     UCZEŃ MA OBOWIĄZEK
     • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
     • Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
     • Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
     • Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz uczniom.
     • Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych.
     • Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z potrzeb organizacji uczniowskich i potrzeb środowiska.
     • Szanować, chronić, pomnażać własną pracą oraz inicjatywami mienie społeczne - być oszczędnym i gospodarnym.
     • Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
     • Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, agresji, brutalności a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu, lizusostwu.
     • Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą oraz właściwie gospodarować jej zasobami.
     • Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoni, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków i środków odurzających.
     • Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
     • Nosić obuwie zmienne.
     • Przestrzegać ustaleń władz szkolnych.
     • Przestrzegać zakazu używania w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych oraz egzaminów zewnętrznych środków łączności.
     • Uczeń nie może zapraszać obcych osób do szkoły.
     • Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np: noży, kastetów, broni, petard, materiałów żrących, szkodliwych, niebezpiecznych lub wybuchowych i innych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 101