• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     w Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

      

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

      

     informuję, że:

      

     Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych, ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk.

      

     Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Pani Dorota Karpińska.

      

     Kontakt do Administratora: Telefon: tel. +48 87 732 63 70, Email: sekretariat@zss.elk.pl, osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      

     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

      

     Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

     - osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

     - podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

     - innym odbiorcom – podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać przekazywania danych.

      

     Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego Administratora.

      

     U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      

      

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

      

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

     Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      

      

     …………………………..

     Podpis Administratora

      

      

     Wersja pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 70