•  

      

     załącznik numer 20 do Polityki Bezpieczeństwa - klauzula informacyjna o monitoringu

      

      

     Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

      

     Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informuję, że:

      

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie instytucji stosuje się monitoring wizyjny.

      

     Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych, ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk.

      

     Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Pani Dorota Karpińska.

      

     Kontakt do Administratora: Telefon: tel. +48 87 732 63 70, Email: sekretariat@zss.elk.pl, osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora.

      

     Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa, a także ochrona mienia.

      

     Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub w ramach realizacji przysługującego mu uprawnienia.

      

     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

      

     Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

      

     Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 90 dni.

      

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

      

     U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

     Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      

     Na terenie instytucji znajduje się również monitoring wykonany w ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku (ZSBME) którego administratorem jest Prezydent Miasta Ełku. Dodatkowe infrmacje dotyczące ochrony danych ZSBME w tym klauzule informacyjne dostępne pod adresem http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10131/Ochrona_danych_osobowych

      

      

     …………………………..

     Podpis Administratora

      

     Wersja klauzuli ……. z dnia …………..

      

     Wersja pdf.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • sekretariat@zss.elk.pl
   • 87 732 63 70
   • Suwalska 15
   • Godziny pracy szkoły 7-20
   • NIP: 8481553112
   • REGON: 790371285
   • Strona archiwalna: www.archiwalna.zss.elk.pl/news.php
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 77